Disclaimer

Algemeen

Op deze website (www.renewablaw.nl) van RenewabLAW, Prins Mauritslaan 22, 5263 AX, Vught, KvK nummer 57061505: “RenewabLAW”) zijn de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat RenewabLAW alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan RenewabLAW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

RenewabLAW beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

RenewabLAW kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom

RenewabLAW, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RenewabLAW of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

RenewabLAW en/of de aan haar verbonden derde partijen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer RenewabLAW op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

RenewabLAW behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Privacy

Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De website biedt echter op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren, bijvoorbeeld om informatie aan te vragen. Als u reageert zal RenewabLAW logischerwijs uw gegevens verwerken. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Cookies

Op het moment dat u deze website bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst zoals onderstaand vermeld.

Deze website maakt gebruik van bepaalde cookies, te weten:

Social Media cookies: RenewabLAW maakt het mogelijk de informatie aanwezig op de website te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Deze buttons functioneren door gebruik van social media cookies, geplaatst door de social media partijen (dit zijn Facebook, LinkedIn en Twitter). Voor onze website geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u deze cookies accepteert. Voor de cookies die door de social media partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, verwijzen wij u naar de informatie beschikbaar op hun eigen website. De verklaringen van de sociale media partijen kunnen regelmatig wijzigen en daarop heeft RenewabLAW geen invloed.

Analytische cookies: RenewabLAW gebruikt analytische cookies om met behulp van de software van een derde partij, Google Analytics, te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de website komen en wat er het meest bekeken wordt. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van de bezoekers.

Functionele cookies: RenewabLAW maakt eventueel gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld, het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze website kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.

U kunt eerst via de cookie-instellingen van uw browser aangeven of u wilt dat RenewabLAW Analytische en Social Media Cookies kan plaatsen. Daarna kunt u steeds door middel van het wijzigingen van uw browser aangegeven dat u niet langer wilt dat er cookies op uw apparatuur worden geplaatst. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser.

Veiligheid

Wanneer u informatie verzendt aan RenewabLAW via e-mail of via de formulieren op deze website, is deze informatie niet beveiligd en wordt deze als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Blog