Privacy Policy

1. Algemeen
1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RenewabLAW B.V. gevestigd te Vught.
1.2 Door middel van deze privacyverklaring willen RenewabLAW u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 
1.3 Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals uw voor en/of -achternaam, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. 
1.4 Persoonsgegevens worden door RenewabLAW verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de geldende wet- en regelgeving.

2. Verzamelde persoonsgegeven, grondslag en verstrekking aan derden
2.1 RenewabLAW verzamelt contactgegevens van de contactpersonen bij onze relaties, zoals onze klanten en leveranciers. Dit betreft voor- en achternaam, zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. RenewabLAW verzamelt deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen uitvoeren en om onze relaties nieuwsbrieven, overige mededelingen en uitnodigingen voor evenementen te sturen. RenewabLAW bewaart deze persoonsgegevens voor zolang RenewabLAW deze nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie.
2.2 RenewabLAW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2.3 RenewabLAW verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve aan die derden die door RenewabLAW (kunnen) worden ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening. Denk dan aan andere juridisch adviseurs, advocaten, notarissen en fiscalisten. Wij delen ook uw gegevens met derden als dit nodig os voor de uitvoering van haar dienstverlening, denk daarbij aan de verstrekking aan overheidsinstanties en partijen waar u een geschil mee heeft.2.4 Wij maken gebruik van externe dienstverleners waar wij onze website en IT-systemen hosten. Dientengevolge kan het voorkomen dat omdat deze systemen buiten de EER zich bevinden, wij ook uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze verwerking buiten de EER in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving is.
2.5 Derden waarmee RenewabLAW persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. RenewabLAW is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor RenewabLAW, zal RenewabLAW met deze een verwerkersovereenkomst sluiten. 

3. Maatregelen en beveiliging ter bescherming verwerking
3.1 Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van RenewabLAW toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van RenewabLAW zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
3.2 RenewabLAW heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Uw rechten
4.1 Iedere persoon waarvan RenewabLAW persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. 
4.2 U heeft in ieder geval de volgende rechten. In de wet- en regelgeving staat voor u exact beschreven welke overige rechten u heeft.
4.2.1 U heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of RenewabLAW persoonsgegevens van u verwerkt.
4.2.2 U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die RenewabLAW van u verwerkt.
4.2.3 U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die RenewabLAW van u verwerkt als deze onjuist zijn.
4.2.4 U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
4.2.5 U heeft het recht op beperking van hoe RenewabLAW uw persoonsgegevens verwerkt en waarvoor RenewabLAW deze gebruikt.
4.2.6 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. Contact en slot
5.1 Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door RenewabLAW dan kunt u contact opnemen met privacy@renewablaw.nl
5.2 Deze privacyverklaring is opgesteld op 29 mei 2018. RenewabLAW kan deze privacyverklaring wijzigen.

Blog