Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities 
Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer: RenewabLaw B.V. te Vught 
Opdracht: het verrichten van juridische adviesdiensten op het gebied van hernieuwbare energie

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2.3 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd dan wel op het moment dat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Opdracht een aanvang heeft gemaakt. 
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 
3.3 Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer stelt indien en in zoverre mogelijk Opdrachtgever steeds op de hoogte van de gemaakte vorderingen in de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4. Uitvoering Opdracht 
4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Dat geldt ook indien Opdrachtnemer een Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 
4.2 Indien Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de Opdracht bevordert. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever. 
4.3 Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. 
4.4 Indien medewerkers van Opdrachtnemer op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen (bijvoorbeeld telecommunicatiefaciliteiten).

Artikel 5. Informatie 
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. 
5.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. 
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. 
5.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan Opdrachtgever geretourneerd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, een deugdelijke onderbouwing van de werkzaamheden, kopieën van deze bescheiden in het door Opdrachtnemer aan te leggen dossier op te nemen. 
5.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Tarief 
6.1 Het uurtarief of elke andere vergoeding wordt per Opdracht door Opdrachtnemer vastgesteld. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen uurtarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
6.2 Het uurtarief van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7. Betaling 
7.1 Betaling door Opdrachtgever dient zonder enige schuldvergelijking te geschieden in de valuta zoals aangegeven in de factuur middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank-of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
7.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtnemer ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening inclusief een forfaitair bedrag van Euro 40. 
7.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) door Opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van in lid 2 van dit artikel genoemde rente en forfaitaire bedrag, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag. 
7.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. 
7.5 Komen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeen dat Opdrachtnemer voor Opdrachtgever in het kader van één of meerdere Opdrachten werkzaamheden zal verrichten, en heeft Opdrachtnemer nog niet eerder werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, dan is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat hij een voorschot betaalt. Blijft Opdrachtgever in gebreke het voorschot te betalen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtnemer is verschuldigd, is direct opeisbaar. 
7.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht, zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag. 
7.7 Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 8. Geheimhouding 
8.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden aangaande alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Opdracht van Opdrachtgever verkrijgt. 
8.2 Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 
8.3 Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen. 
8.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom 
9.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. 
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 
9.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Reclames 
10.1 Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd. 
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief.

Artikel 11. Termijnen 
11.1 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 
11.2 Gelet op het feit dat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die door Opdrachtgever wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
11.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Opzegging 
12.1 Behoudens overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd, kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de overeenkomst te allen tijde opzeggen. 
12.2 Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld. 
12.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
13.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
13.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
13.5 Indien bij de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt).
13.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, tenzij anders overeen gekomen tussen Opdrachtenemer en Opdrachtgever.

Artikel 14. Gewijzigde omstandigheden 
14.1 Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. 
15.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Blog